ประธานหลักสูตร

อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี

อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี


วท.บ. (วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.เชียงใหม
%

วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
%

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
%

pinkyyybee@hotmail.com

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน


วท.บ. ( (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
%

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
%

วท.ด. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
%

jamroonsri@hcu.ac.th

อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข

อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข


วท.บ. ( จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.บูรพา
%

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
%

worraphan@hcu.ac.th

 

ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ

ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ


วท.บ. ( สาธารณสุขศาสตร์) ม.ขอนแก่น
%

วท.ม.วท.ม. (ปรสิตวิทยา) ม.ขอนแก่น
%

supaporn@hcu.ac.th

อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี

อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี


วท.บ. (วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.เชียงใหม
%

วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
%

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์
%

pinkyyybee@hotmail.com

 

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล


วท.บ. ( (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.ธรรมศาสตร์
%

ปร.ด.(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) ม.มหิดล
%

junejungko@hotmail.com
อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี

อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี


วท.บ. ( จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.บูรพา
%

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ม.บูรพา
%

shigella_01@hotmail.com

 

อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ


วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
%

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
%

supichar.wa@hcu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

นางสาววิไล ปาคำทอง

นางสาววิไล ปาคำทอง