ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รางวัลนักศึกษา

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเครือข่าย ASTC ครั้งที่ 4

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรม

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พลอยมณี แสงทิตย์ น.ส.ศนิสา อนันตพรรค และน.ส.วรรณนิภา ทุริดไธสง

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฎฐภัค ศรีปาริสัชชานนท์ นายณัฐวุฒิ ศิริสุภา และนายอานันต์ สาระพางค์

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดี กับ นาย ณัฐดนัย กองวิมาน

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่องล่าสุด

บทความวิชาการ

บริการวิชาการ#1

บริการวิชาการ#1บริการวิชาการ#1บริการวิชาการ#1บริกา

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ#1

บริการวิชาการ#1บริการวิชาการ#1

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

บริการวิชาการ#1

บริการวิชาการ#1บริการวิชาการ#1บริการวิชาการ#1บริกา

ปฏิทินกิจกรรม